Provozní řád KV Fit studia

Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami KV Fit studia. Během své návštěvy je povinen se jím řídit. Zakoupením vstupu vyjadřuje návštěvník, že se s provozním řádem seznámil a souhlasí s ním bez výhrad.

Návštěvník je oprávněn užívat zařízení a náčiní KV Fit studia na základě řádně uhrazeného vstupného dle aktuálního ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru KV Fit studia bez řádně zaplaceného vstupného.

Minimální dosažený věk návštěvníka je 18 let. Mladší návštěvník může mít vstup do KV Fit studia povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let – zákonný zástupce. Tato osoba plně zodpovídá za nezletilého a nesmí jej nechat bez dozoru. Přivede-li návštěvník do KV Fit studia dítě, je povinen zamezit dítěti volný pohyb v prostoru KV Fit studia a návštěvník je za něj plně zodpovědný.

Do KV Fit studia není povolen vstup se zvířaty.

Návštěvníci KV Fit studia jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat přidělený zapůjčený sportovní oděv při cvičení. Není povoleno vstupovat do provozních a technických částí KV Fit studia, která neslouží pro cvičení.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese za zdravotní stav návštěvníků žádnou zodpovědnost. Návštěvník přizpůsobí cvičení svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Při jakémkoliv zdravotním omezení je návštěvník povinen ihned hlásit obsluze KV Fit studia, aby nedošlo k poškození zdraví nebo úrazu návštěvníka.

Návštěvník užívá vybavení KV Fit studia na vlastní nebezpečí. V případě zjištění jakéhokoliv poškození či závady na vybavení KV Fit studia ja každého povinností uvedenou skutečnost ihned oznámit obsluze KV Fit studia.

Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nedodržováním pokynů a nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízením KV Fit studia. Jakékoli dotazy týkající se používání zařízení KV Fit studia zodpoví obsluha. Jakékoli zranění nebo zdravotní indispozici je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi KV Fit studia.

Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům KV Fit studia. Přemisťování vybavení KV Fit studia není dovoleno.

V prostorách KV Fit studia je přísný zákaz kouření včetně elektronických cigaret, konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek.
Návštěvník je povinen se k veškerému vybavení KV Fit studia chovat šetrně a využívat vybavení k účelu, ke kterému je určeno. Za poškození způsobenou úmyslně či nedbalostně provozovateli zodpovídá návštěvník v plné výši.

Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném – do skříněk. Boty se ukládají do botníku u vstupu do KV Fit studia.

Veškeré cennosti (peníze, šperky, elektroniku apod.) je návštěvník povinen uložit na recepci do uzamykatelné skříňky. Za cennosti, které nebudou uloženy v uzamykatelné skříňky nese plnou zodpovědnost návštěvník.

Při odchodu je návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku. V případě ponechání věcí ve skříňce bude skříňka personálem otevřena a vyprázdněna bez nároku na náhradu obsahu.

V případě ztráty nebo krádeže je návštěvník povinen okamžitě informovat obsluhu KV Fit studia. Návštěvník je povinen sám zavolat Policii ČR k sepsání protokolu. Na dodatečné hlášení ztráty nebo krádeže nebude brán zřetel.

Návštěvníci mají povinnost chovat se slušně. V případě nevhodného verbálního či neverbálního projevu, napadení personálu, je personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostor KV Fit studia, případě tuto skutečnost oznámit Policii ČR. Při vykázání návštěvníka z výše uvedeného důvodu nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

Do prostor KV Fit studia není dovoleno vstupovat návštěvníkům v podnapilém stavu, pod vlivem návykových omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém a zjevně nevhodném oblečení, které vzbuzuje veřejné pohoršení. V případě zjištění takového nedostatku je personál KV Fit studia oprávněn vyzvat tyto osoby k opuštění prostor KV Fit studia.

Tréninky vede vždy obsluha KV Fit studia.

Tento provozní řád je platný od 1.10.2020

provozuje: KV data, s.r.o., Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00, IČ: 06539017